Bildet viser nordiske flagg Foto: Søren Sigjufsson/Creative Commons/CC BY 2.0
Forskningsprogram

Norden i verden

Hvor går nordisk utenrikspolitikk? Hva samler og hva splitter de nordiske landene i møte med internasjonale utfordringer? Hvordan forholder de nordiske landene seg til hverandre i og utenfor institusjoner som NATO og EU? Hvilken relevans har «den nordiske modellen» i verden i dag? Hvordan kan nordiske forskningsinstitusjoner samarbeide om felles problemstillinger?

Nordisk samarbeid har stått sentralt i NUPIs forskning siden opprettelsen.  Forskningsprogrammet «Norden i verden» samler instituttets forskning på Norden og de nordiske lands utenrikspolitikk, og dets forskningssamarbeid med partnere i Norden. Programmet er tverrgående og inkluderer forskere fra alle NUPIs forskningsgrupper så vel som fra NUPIs kommunikasjonsavdeling. NUPIs to skandinaviskspråklige tidsskrift Internasjonal Politikk og Nordisk Østforum har en sentral plass i programmet. NUPI er også medlem av NORDOC, som er en nordisk arbeidsgruppe for bibliotekarer som jobber med internasjonale spørsmål.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter